Β Γυμνασίου

Παρουσίαση μαθήματος στα Πολυμέσα
Παρουσίαση μαθήματος στα Δίκτυα
Παρουσίαση μαθήματος  στα Αρχεία - Φάκελοι ΗΥ
Παρουσίαση του σκληρoύ δίσκου.
Παρουσίαση για το Υλικό ΗΥ - κεντρική μονάδα

Άσκηση στα δίκτυα

Εργαστηριακές ασκήσεις χρησιμοποιώντας λογισμικό εφαρμογών:
Εργασία στη δημιουργία παρουσίασης

Έργαστηριακή άσκηση google slides: Ιστοεξερεύνηση, Δίκτυα ΗΥ - Cloud Computing


2η άσκηση Υπολογιστικά Φύλλα
3η άσκηση Υπολογιστικά Φύλλα
4η άσκηση Υπολογιστικά φύλλα 
5η άσκηση Υπολογιστικά φύλλα